بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 88,559 86.51 141,203 91.34 154,172 92.22 150,736 91.49
اوراق مشارکت 4,778 4.67 602 0.39 1,767 1.06 7,852 4.77
سپرده بانکی 5,432 5.31 5,645 3.65 6,539 3.91 2,893 1.76
وجه نقد 515 0.5 135 0.09 13 0.01 13 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,884 2.82 7,000 4.53 4,686 2.8 3,255 1.98
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,405 45.33 49,867 32.26 54,024 32.32 52,875 32.09