بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 83,321 85.62 98,043 75.81 92,826 79.15 88,243 82.78
اوراق مشارکت 5,344 5.49 18,973 14.67 8,884 7.57 9,074 8.51
سپرده بانکی 5,340 5.49 7,566 5.85 11,030 9.4 6,426 6.03
وجه نقد 560 0.58 26 0.02 12 0.01 12 0.01
سایر دارایی ها 2,407 2.47 4,718 3.65 4,531 3.86 2,842 2.67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,737 47 50,659 39.17 44,879 38.27 46,911 44.01