نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 280,424 92.83 1,097,741 97.66 1,068,426 97.93 1,104,414 97.25
اوراق مشارکت 4,509 1.49 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 10,568 3.5 10,554 0.94 2,564 0.24 11,427 1.01
وجه نقد 1,180 0.39 404 0.04 159 0.01 16 0
واحد صندوق 69 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 29 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,307 1.76 15,299 1.36 19,849 1.82 19,814 1.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,194 30.19 314,346 27.97 310,516 28.46 313,386 27.59