بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,003 86.27 138,056 92.42 134,977 92.03 128,748 92.1
اوراق مشارکت 4,938 4.9 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,436 5.39 5,623 3.76 3,764 2.57 809 0.58
وجه نقد 526 0.52 163 0.11 163 0.11 163 0.12
سایر دارایی ها 2,726 2.7 5,530 3.7 7,770 5.3 10,068 7.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,359 45.97 52,016 34.82 50,604 34.5 44,526 31.85