بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,205 85.85 104,640 87.99 122,523 94.42 133,615 96.76
اوراق مشارکت 5,225 5.33 3,736 3.14 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,344 5.45 7,086 5.96 3,827 2.95 1,271 0.92
وجه نقد 547 0.56 122 0.1 163 0.13 163 0.12
سایر دارایی ها 2,476 2.52 3,337 2.81 3,253 2.51 3,042 2.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,906 46.8 49,180 41.36 52,391 40.37 51,394 37.22