نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 259,106 92.28 1,151,519 96.13 1,176,738 96.26 1,142,756 96.69
اوراق مشارکت 4,630 1.65 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 10,731 3.82 28,643 2.39 32,529 2.66 27,780 2.35
وجه نقد 1,209 0.43 2,148 0.18 948 0.08 78 0.01
واحد صندوق 73 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 31 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 5,011 1.78 15,586 1.3 12,255 1 11,276 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 85,286 30.37 305,024 25.46 322,161 26.35 316,535 26.78