نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمایه گذاری تدبیر 500 %50.00
2 کارگزاری تدبیرگران فردا 200 %20.00
3 موسسه رفاه و تامین آتیه امید 200 %20.00
4 سرمایه گذاری پردیس 100 %10.00