نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصویب مجمع صندوق مورخ 1400/03/01(تمدید فعالیت و تغییر متولی)، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/03/19
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/03/01 1400/03/01
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1400/01/17 1400/02/21
صورت جلسه (تغییرات اساسنامه) 1400/01/17 1400/02/21
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1400/01/16 1400/01/17
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/08/17 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/08/25
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1399/08/17 1399/08/17
تصویب مجمع( تمدید فعالیت صندوق) مورخ 1399/05/15 1399/05/21
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1399/04/31 1399/05/21
اسامی حاضران در مجمع 1399/05/15 1399/05/15
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1399/03/21 1399/05/05
اسامی حاضران در مجمع 1399/04/31 1399/04/31
اسامی حاضران در مجمع 1399/03/21 1399/03/21
صورت جلسه مجمع (تغییرات امیدنامه)مورخ 1398/11/30 1398/12/27
صورت جلسه مجمع( تصویب صورت های مالی) مورخ 1398/11/30 1398/12/27
اسامی حاضران در مجمع 1398/11/30 1398/11/30
صورت جلسه (تغییرات امضادارها) 1398/09/20
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/04 (تغییرات امیدنامه) 1398/08/19
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/08/04 (تمدید فعالیت صندوق) 1398/08/19
اسامی حاضران در مجمع 1398/08/04 1398/08/04
صورت جلسه مجمع (تغییر هزینه حسابرسی) مورخ 1398/06/25 1398/07/03
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/06/25 1398/06/25
صورت جلسه مجامع (تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار) مورخ 1398/02/07 1398/02/21
اسامی حاضران در مجمع 1398/02/07 1398/02/07
صورت جلسه مجامع (تصویب صورتهای مالی . تغییر متولی . انتخاب حسابرس) مورخ 1397/11/10 1397/12/04
اسامی حاضران در مجمع سالیانه مورخ 1397/11/10 1397/11/10
صورت جلسه مجمع (تصویب امیدنامه جدید و تغییر کارمزد متولی)مورخ 1397/08/26 1397/09/10
صورت جلسه مجمع (تصویب اساسنامه جدید و تمدید دوره فعالیت صندوق)مورخ 1397/08/26 1397/09/10
اسامی حاضرین در مجمع97/08/26 1397/08/28
صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1396/11/17 1396/12/05
صورت جلسه مجمع مورخ 1396/11/17 1396/12/05
اسامی حاضرین در مجمع95/11/17 1396/11/23
صورتجلسه مجمع 1395 مورخ 30/11/1395 1395/12/07
اسامی حاضرین در مجمع951118 1395/11/18
صورتجلسه مجمع سالیانه 1394 مورخ 06/11/1394 1394/12/08
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ 23/10/1394 1394/12/08
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 06/11/1394 1394/11/06
صورت جلسه مجمع صندوق در مورد تمدید فعالیت 1394/07/27
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 93 1394/02/07
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 92 (اصلاح امید نامه) 1393/04/16
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 92 1393/04/16
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 91 1391/11/07
آگهی مجمع صندوق در مورد تمدید فعالیت 1391/09/27
آگهی منتشرشده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق 1391/03/22
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق 1391/02/09
اسامی حاضرین در مجمع صندوق 1390/11/30
صورت جلسه مجمع موسسین صندوق 1389/06/30