نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1400/03/08 1400/03/09
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1400/02/08 1400/02/12
صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 8 آذر 1399(حسابرسی شده) (اصلاح شده) 1400/01/23
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1400/01/08 1400/01/10
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹9/12/۰۸ 1399/12/24
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1399/12/08(حسابرسی نشده) 1399/12/24
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/12/08 1399/12/12
گزارش عملکرد سال مالي منتهي به 8 آذر 1399(حسابرسی شده) 1399/12/06
صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 8 آذر 1399(حسابرسی شده) 1399/12/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/11/08 1399/11/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/10/08 1399/10/10
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹9/09/۰۸ 1399/10/02
اطلاعات و صورت هاي مالي سال مالی منتهي به 1399/09/08(حسابرسی نشده) 1399/10/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/09/08 1399/09/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/08/08 1399/08/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/07/08 1399/07/09
گزارش عملکرد مدیران منتهي به 1399/06/08 1399/07/01
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1399/06/08(حسابرسی نشده) 1399/07/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/06/08 1399/06/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/05/08 1399/05/11
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 8 خرداد 1399 1399/05/08
صورت هاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 08 خردادماه 1399(حسابرسی شده) 1399/05/08
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/04/08 1399/04/14
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹9/03/۰۸ 1399/04/01
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1399/03/08(حسابرسی نشده) 1399/04/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/03/08 1399/03/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/02/08 1399/02/14
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1399/01/08 1399/01/09
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1398/12/08(حسابرسی نشده) 1398/12/25
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹8/12/۰۸ 1398/12/25
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/12/08 1398/12/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/11/08 1398/11/14
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹8/۰۹/۰۸(حسابرسی شده) 1398/11/02
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/10/08 1398/10/09
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹8/09/۰۸ 1398/09/30
اطلاعات و صورت هاي مالي سال مالی منتهي به 1398/09/08(حسابرسی نشده) 1398/09/30
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/09/08 1398/09/09
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/08/08 1398/08/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/07/08 1398/07/09
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1398/06/08(حسابرسی نشده) 1398/06/31
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/06/08 1398/06/09
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/05/08 1398/05/09
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1398/03/08(حسابرسی شده) 1398/04/25
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/04/08 1398/04/09
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹8/03/۰۸ 1398/04/03
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1398/03/08(حسابرسی نشده) 1398/04/03
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/03/08 1398/03/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/02/08 1398/02/11
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره1 ماهه منتهي به 1398/01/08 1398/01/10
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹۷/12/۰۸ 1397/12/28
اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1397/12/08(حسابرسی نشده) 1397/12/28
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/12/08 1397/12/13
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/11/08 1397/11/14
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸(حسابرسی شده) 1397/10/18
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/10/08 1397/10/12
گزارش عملکرد مدیران منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 1397/10/02
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 1397/10/02
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/09/08 1397/09/10
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/08/08 1397/08/13
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/07/08 1397/07/10
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/06/08 1397/07/05
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1397/06/08 1397/07/05
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبير گران فردا منتهي به 1397/06/08 1397/06/12
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1397/06/08
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري تدبير گران فردا منتهي به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/08 1397/04/23
صورت های مالی برای شش ماهه منتهی به 8خرداد ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/04/19
افشاي ماهانه پورتفوي صندوق سرمايه گذاري تدبير گران فردا منتهي به 1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/08 (حسابرسی نشده) 1397/04/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/08 1397/04/06
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1397/01/31 1397/02/09
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1396/12/29 1397/01/18
صورت های مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 1396/12/08 1397/01/06
گزارش فعالیت مدیران برای دوره منتهی به 1396/12/08 1397/01/06
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1396/10/30 1396/11/07
صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/09/08 1396/10/16
افشای ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا منتهی به 1396/09/30 1396/10/10
گزارش فعالیت مدیران 1396/09/08 1396/10/09
صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/09/08 1396/10/09
گزارش فعالیت مدیران منتهی به 96/06/08 1396/07/10
صورت های مالی برای نه ماهه منتهی به 8شهریور ماه 1396 1396/07/10
صورت های مالی برای شش ماهه منتهی به 8خرداد ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/04/27
گزارش فعالیت مدیران منتهی به 96/03/08 1396/04/03
صورت های مالی برای شش ماهه منتهی به 8خرداد ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/04/03
گزارش فعالیت مدیران 95/12/08 1395/12/28
صورت هاي مالي 3 ماهه منتهی به 95/12/08 1395/12/28
صورت هاي مالي حسابرسي شده سالیانه 08/09/95 1395/10/29
گزارش فعالیت مدیران 08/09/1395 1395/10/08
صورت های مالی سالیانه صندوق لغایت 08/09/95 1395/10/08
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 08/06/95 1395/07/06
گزارش فعالیت مدیران 08/06/1395 1395/07/06
صورت هاي مالي 6ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1395/03/08 حسابرسی 1395/05/04
صورت هاي مالي 6ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا منتهی به 1395/03/08 1395/04/02
گزارش فعالیت مدیران 1395/03/08 1395/04/02
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا منتهی به 1394/12/08 1395/01/11
گزارش فعالیت مدیران سالانه منتهی به 1394/12/08 1395/01/11
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا(حسابرسی شده) 1394/10/26
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا(حسابرسی نشده) 1394/10/05
گزارش فعالیت مدیران 1394/09/08 1394/10/05
گزارش فعالیت مدیران 08/06/1394 1394/07/05
صورتهاي مالي (حسابرسی نشده ) 9 ماهه منتهی به 08/06/1394 1394/07/04
صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسی شده صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا 08/03/1394 1394/04/31
صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا 08/03/1394 1394/04/06
گزارش فعالیت مدیران 08/03/1394 1394/04/06
صورت هاي مالي دوره 3 ماهه منتهی به 08/12/1393 (اصلاح شده) 1394/01/18
گزارش فعالیت مدیران سالانه منتهی به 08/12/1393 1394/01/11
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا منتهی به 08/12/1393 1394/01/11
گزارش فعالیت مدیران سالانه منتهی به 08/09/1393 1393/12/18
صورتهای مالی سالانه منتهی به 08/09/1393 حسابرسی شده 1393/12/18
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/09/08 1393/10/09
گزارش فعالیت مدیران دوره مالی 9 ماهه منتهی به 08/06/1393 1393/07/02
صورتهاي مالي (حسابرسی نشده ) 9 ماهه منتهی به 08/06/1393 1393/07/02
گزارش حسابرس نسبت به صورت هاي مالي 6 ماهه منتهی به 08/03/1393 1393/05/11
صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسی شده صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا 08/03/1393 1393/05/11
گزارش فعالیت مدیران 08/03/1393 1393/04/21
صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا 08/03/1393 1393/04/01
گزارش فعالیت مدیران 08/09/1392 1393/03/31
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا منتهی به 08/12/1392 1392/12/25
صورت های مالی سالیانه صندوق لغایت1392/09/08حسابرسی شده 1392/10/25
صورت های مالی سالیانه صندوق لغایت1392/09/08 1392/10/08
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1392/06/08 صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فرد 1392/06/23
صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسی شده صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا 08/03/1392 1392/04/31
صورت هاي مالي 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 08/03/1392 1392/03/26
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا دوره سوم 1391/12/22
صورت هاي مالي حسابرسي شده سالیانه 08/09/91 1391/10/18
صورت های مالی سالیانه صندوق لغایت 08/09/91 1391/09/29
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 08/06/91 1391/06/27
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماه منتهی به 08/3/1391 1391/04/28
صورتهای مالی شش ماه منتهی به 08/3/1391 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا 1391/04/04
قسمت اول صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 08/12/90 صندوق تدبیرگران فردا 1391/02/10
قسمت دوم صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 08/12/90 صندوق تدبیرگران فردا 1391/02/10
صورت هاي مالي حسابرسي شده سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/11/18
صورت هاي مالي 12 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/10/10
صورت هاي مالي 9 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/07/09
صورت هاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/05/16
صورت هاي مالي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/03/28
صورت هاي مالي 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا 1390/03/28