اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,099,333,192,646 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,813,840 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,813,840 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,854,012 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 189,089

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران