نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,170,948,309,913 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,928,311 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,928,311 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,968,328 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 197,518

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/09/09

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران